Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. – Toepassing van de algemene voorwaarden
1.1.    Deze algemene voorwaarden zijn zonder onderscheid toepasselijk op alle bestekken en offertes van ARGIBAT NEW bvba alsook op alle contracten, transacties en verrichtingen die worden gesloten tussen ARGIBAT NEW bvba en de klant, die erkent van die voorwaarden kennis te hebben genomen. De aanvaarding van een offerte of een bestek van ARGIBAT NEW bvba of de uitvoering van een bestelling bij die laatste impliceert de volledige en onvoorwaardelijke instemming van de klant met deze algemene voorwaarden.
1.2.    Tenzij er een andersluidende schriftelijke bepaling is, sluiten deze algemene voorwaarden om het even welke algemene en bijzondere voorwaarden van de medecontractant uit, ongeacht zijn hoedanigheid (koper, aannemer, onderaannemer, leverancier, vervoerder, tussenpersoon, particulier enzovoort).
1.3.    De nietigheid of niet-toepasselijkheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden kan geen weerslag hebben op de geldigheid of de toepasselijkheid van de overige bepalingen. Desgevallend verbinden de partijen zich ertoe om de nietige of niet-toepasselijke bepaling te vervangen door de geldige bepaling die economisch gezien het dichtst in de buurt komt.
1.4.    Het tijdelijk gebrek aan toepassing van deze algemene voorwaarden of de door ARGIBAT NEW bvba toegestane bijzondere afwijking kan niet worden uitgelegd als een afzien door ARGIBAT NEW bvba van de mogelijkheid om zich later te beroepen op de toepassing van die voorwaarden.
Artikel 2. – Offertes, bestekken en prijzen
2.1. De offertes van ARGIBAT NEW bvba zijn geldig onder voorbehoud van beschikbare voorraden. De inlichtingen en technische gegevens die vermeld staan in de catalogi, op de websites en in de brochures hebben uitsluitend indicatieve waarde.
2.2.    De bestekken van ARGIBAT NEW bvba zijn gratis. Tenzij er een andersluidende bepaling is, zijn de offertes en bestekken van ARGIBAT NEW bvba geldig voor een periode van 30 dagen vanaf hun uitgifte.
2.3.    De prijzen zijn exclusief belastingen. Alle bestaande of toekomstige belastingen zijn uitsluitend ten laste van de medecontractant.
Artikel 3. – Bestellingen
3.1.    Bij ontvangst van een bestelbon bevestigt ARGIBAT NEW bvba aan de klant dat zijn bestelling is geregistreerd en geeft hij hem kennis van de leveringstermijn.
3.2.    De bestellingen van de klant worden pas geldig geregistreerd bij de verzending van de bevestiging van bestelling door ARGIBAT NEW bvba.
3.3.    Tenzij de partijen een uitdrukkelijk akkoord sluiten, wordt elke latere wijziging van de bestelling en/of van haar voorwaarden slechts aanvaard voor zover die wijziging was vastgesteld in het bestek, de offerte of de bevestiging van bestelling van ARGIBAT NEW bvba.
3.4. De klant mag eenzijdig afzien van zijn bestelling tot het ogenblik waarop de vervoerder de bestelde leveringen komt ophalen, op voorwaarde dat die klant de administratie- en beheerkosten van ARGIBAT NEW bvba betaalt die forfaitair worden vastgesteld op 10% van het netto bedrag van de bestelling, te verhogen met de btw tegen het geldende percentage.
Artikel 4. – Uitvoeringstermijnen
4.1. De uitvoeringstermijnen van de bestelling die op het ogenblik van de bevestiging worden meegedeeld, worden te goeder trouw en ter informatie gegeven.
4.2. Doet er zich een geval van overmacht voor, dan mag ARGIBAT NEW bvba, naargelang het geval, de bestelling of het contract volledig of gedeeltelijk uitstellen, opschorten of vernietigen zonder daarvoor aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn. Voor de toepassing van deze voorwaarden moet elke omstandigheid zoals, meer bepaald, slechte weersomstandigheden, lock-out, staking, brand, overstroming, oorlog, opvordering, het faillissement van een leverancier, een vervoerder of een onderaannemer enzovoort worden beschouwd als een geval van overmacht wanneer die omstandigheden ertoe leiden dat de uitvoering van de bestelling vertraging oploopt of onredelijk moeilijk of duur wordt voor ARGIBAT NEW bvba, zonder dat deze laatste daarom gehouden is het bewijs te leveren van de onmogelijkheid om het contract uit te voeren.
4.3. Elke wijziging die de klant tijdens de uitvoering aan een bestelling aanbrengt, heeft overeenkomstig artikel 3.3 tot gevolg dat de aangekondigde termijnen niet langer geldig zijn.
Artikel 5. – Vervoer en levering
5.1.    De levering van de bestelling vindt plaats, volgens de afspraken, hetzij door ophalen door de klant na bericht van terbeschikkingstelling, hetzij door rechtstreekse afgifte aan de klant door ARGIBAT NEW bvba, op de plaatsen die de partijen contractueel hebben bepaald. Tenzij er een andersluidende schriftelijke bepaling is, haalt de klant de bestelling op binnen een termijn van 7 dagen vanaf de levering.
5.2.    De risico’s zijn uitsluitend ten laste van de koper vanaf de levering van de bestelling. Wanneer ARGIBAT NEW bvba echter niet zelf instaat voor het vervoer en de levering, zijn de risico’s betreffende de door de klant bestelde uitrustingen en goederen uitsluitend ten laste van de vervoerder zodra deze aan hem zijn overhandigd; de vrachtbrief geldt als bewijs tussen de partijen.
5.2. Het internationaal vervoer wordt geregeld door de bepalingen van het Verdrag van Genève betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956 (C.M.R.).
Artikel 6. – Betaling
6.1.    Tenzij er een andersluidende vermelding is op de facturen van ARGIBAT NEW bvba, en onverminderd artikel 3, zijn de facturen contant betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en uitsluitend door middel van bankoverschrijving.
6.2.    Er is reden om van rechtswege en om het even wanneer, desgevallend ook bij faillissement, over te gaan tot schuldvergelijking van de onderlinge schulden en vorderingen van de partijen, ongeacht de respectieve oorzaken.
6.3.    Bij afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek en onverminderd artikel 5.2 blijven de door de klant bestelde uitrustingen en goederen eigendom van ARGIBAT NEW bvba tot de integrale betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsom en bijkomstige bedragen, zelfs in geval van overdracht, bewerking of opname daarvan. Bij gebrek aan betaling mag ARGIBAT NEW bvba alle geleverde goederen terugnemen, desgevallend onder de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 6.6. De opbrengst van de overdracht van de goederen, ongeacht het eigendomsvoorbehoud van ARGIBAT NEW bvba, wordt van rechtswege bestemd tot garantie van haar vorderingen.
6.4.    Onverminderd, desgevallend, de toepassing van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties brengt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest voort van 10% per jaar in geval van gebrek aan betaling op de vastgestelde vervaldatum. Elk gebrek aan betaling of elke laattijdige betaling op de vervaldatum brengt eveneens een forfaitaire verhoging mee van 10% bij wijze van schadeloosstelling, met een minimum van € 75,-, onverminderd de nalatigheidsinteresten en desgevallend de gerechtskosten. Bovendien leidt een dergelijk geval tot het verval van alle voorwaarden en termijnen die ARGIBAT NEW bvba eventueel heeft toegekend aan haar medecontractant voor alle vervallen facturen, ook wanneer die facturen betrekking hebben op andere bestellingen.
6.5.    De niet-naleving van haar conventionele verbintenissen door een van de contracterende partijen verleent de benadeelde partij, na ingebrekestelling per aangetekend schrijven waarop gedurende 15 dagen niet wordt gereageerd, het recht om de uitvoering van de betwiste bestelling en van alle andere tussen ARGIBAT NEW bvba en haar medecontractant gesloten contracten op te schorten, onverminderd aanvullende schadeloosstellingen. Een dergelijke niet-naleving leidt bovendien, onder dezelfde voorwaarden, tot de onmiddellijke opeisbaarheid van elk verschuldigd bedrag tussen de partijen, ook wanneer dat bedrag nog niet vervallen is.
6.6.    Na een tweede ingebrekestelling waarop opnieuw niet wordt gereageerd tijdens een periode van 15 dagen, mag de benadeelde partij het contract als van rechtswege ontbonden beschouwen. De contracterende partij in wier nadeel het contract wordt ontbonden, is aan de benadeelde partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 10% van het bedrag van de bestelling, met een minimum van € 250,-, onverminderd bijkomende schadeloosstellingen voor het deel van de schade dat dit forfait zou overschrijden.
6.7.    Elke klacht betreffende de facturen moet, op straffe van verval, schriftelijk aan ARGIBAT NEW bvba worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen vanaf hun ontvangst.
Artikel 7. – Goedkeuring, ontvangst en aansprakelijkheid
7.1. De medecontractant keurt het geleverde materiaal vanaf hun levering.
7.2.    Elke klacht betreffende de goederen en uitrustingen moet, op straffe van verval, schriftelijk ter kennis van ARGIBAT NEW bvba worden gebracht binnen een termijn van 8 dagen vanaf hun levering.
7.3.    De klant bewaart, op straffe van verval van zijn recht om een klacht in te dienen, alle verpakkingen, etiketten en identificatiedocumenten van de geleverde goederen en uitrustingen.
7.4.    De klant verleent ARGIBAT NEW bvba, voorafgaand aan elke terugzending van goederen, de toelating om alle nuttige controles te verrichten. Onverminderd de bepalingen van Boek VI van het Wetboek van economisch recht betreffende de met een consument gesloten overeenkomsten, zoals het begrip ‘consument’ wordt gedefinieerd in voornoemd Boek, is ARGIBAT NEW bvba in geen geval aansprakelijk voor eventuele lichte verborgen gebreken. In de betekenis van deze bepaling wordt met ‘licht verborgen gebrek’ een verborgen gebrek bedoeld dat geen weerslag heeft op een wezenlijke verplichting van het contract.
Artikel 8. – Slotbepalingen
8.1. Elke mededeling of kennisgeving tussen de partijen wordt geldig verricht per aangetekend schrijven, per telefax of via e-mail met ontvangstbewijs gericht aan de contactgegevens zoals door de partijen opgegeven in het kader van hun contractuele relatie.
8.2. De offertes en bestekken van ARGIBAT NEW bvba evenals alle contracten, transacties en verrichtingen die met deze laatste worden gesloten, worden uitsluitend door het Belgisch recht beheerst.
8.3. Overeenkomstig Boek VI van het Wetboek van economisch recht wordt elke bepaling inzake schadeloosstelling ten voordele van ARGIBAT NEW bvba in het kader van de contractuele relaties die eventueel worden aangegaan met een ‘consument’ in de betekenis van voornoemd Boek geacht wederkerig te zijn, mutatis mutandis, ten aanzien van die consument.
8.4. Tenzij er een geschil bestaat met een ‘consument’ in de betekenis van Boek VI van het Wetboek van economisch recht, behoort ieder geschil tot de exclusieve bevoegdheid van de divisie Namen van de rechtbank van koophandel van Luik of, in voorkomend geval, van het vredegerecht van het eerste kanton van Namen.